Lični potencijal je najznačajnija predvidljiva varijabla nečijeg uspeha u bilo kojoj životnoj, ili radnoj ulozi. Ovo počiva na činjenici da individualni potencijal, za razliku od svih ostalih kompetencija, čovek poseduje u svakom trenutku sadašnjosti, ma koliki i kakav da je taj potencijal.
Upoznavanje rukovodioca sa potencijalom svojih zaposlenih se postiže putem metode koja se zove Analiza individualnih potencijala (AIP).

ZAŠTO ANALIZIRATI INDIVIDUALNE POTENCIJALE?

Dešava se da pojedinac poseduje potencijal koji je niži od složenosti posla koji obavlja usled čega nije u stanju da obavlja posao na zadovoljavajući način, bez obzira što ulaže napor i iskreno je posvećen poslu. S druge strane, ako potencijal pojedinca premašuje složenost posla koji trenutno obavlja, tada će zaposleni tražiti mogućnost za punom primenom vlastitih potencijala i to ne obavezno u trenutnoj organizaciji.
Kako bi se izbegle ovakve situacije, pristupa se analizi individualnih potencijala (AIP) koja za cilj ima sledeće:

  1. Interna selekcija – optimizacija raspoređivanja zaposlenih na različite radne pozicije, u skladu sa njihovim potencijalom.
  2. Planiranje karijere – postavljanje objektivnih temelja za razvoj karijere svakog pojedinca predviđanjem “sazrevanja potencijala” do kraja radnog veka pojedinca.
  3. Identifikacija ključnih ljudi – identifikovanje internih kandidata za ključne pozicije u budućnosti.
  4. Planiranje “naslednika” – podrška identifikaciji kandidata koji će naslediti menadžerske uloge.
  5. Planiranje radne snage – sagledavanje snaga i slabosti trenutnih potencijala u cilju definisanja strategije za budućnost. Tako se identifikuju potrebe za regrutacijom nove radne snage sa tržišta rada kako bi se podržao plan za razvojem organizacije.

Nakon što rukovodstvo neke organizacije bolje upozna svoje zaposlene kroz sagledavanje njihovim motiva, potreba, sklonosti i sposobnosti, ulaganje u kontinuiranu izgradnju podsticajnog ambijenta za zaposlene je logična i svrsishodna odluka rukovodilaca. Njome će podstaći zaposlene da ispolje svoje sposobnosti, te da primene i uvećaju svoja znanja i veštine.

Kontaktirajte nas

Molimo Vas da u naznačena polja unesete svoje podatke i razlog kontakta, a mi ćemo Vam se javiti istog, ili narednog dana.

Polja označena sa * su obavezna.